Next Chapter

Versie juni 2024

Algemene Voorwaarden Next Chapter (“NC”)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door een Opdrachtgever (“Opdrachtgever”) aan NC verstrekte opdrachten en op alle uit die opdrachten voortvloeiende werkzaamheden verricht door NC.

2. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en NC geldt alleen als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Deze algemene voorwaarden sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever uit.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als Opdrachtgever en NC die schriftelijk zijn overeengekomen.

4. NC kan, na overleg met en na toestemming van Opdrachtgever, bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever. NC is niet aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever voor tekortkomingen van deze derden.

5. Elke verbintenis die NC ten opzichte van Opdrachtgever aangaat is een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis.

6. Elke aansprakelijkheid van NC ten opzichte van Opdrachtgever voor de door NC ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, verstrekte adviezen en/of gevoerde coaching trajecten is uitgesloten.

7. Op alle werkzaamheden van NC die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van NC van toepassing.

8. NC zal bij het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens en informatie van Opdrachtgever waarvan NC weet dat die gegevens en informatie een vertrouwelijk karakter hebben.

9. Facturen van NC dienen binnen zeven dagen na declaratiedatum te zijn voldaan, zonder enig recht op verrekening of opschorting. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de factuur is Opdrachtgever met ingang van de achtste dag na factuurdatum in verzuim en is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

10. NC mag, met de nodige zorgvuldigheid en na overleg met Opdrachtgever, de naam of het logo van Opdrachtgever, plus een korte omschrijving van de opdracht en (financieel) resultaat, gebruiken voor promotionele activiteiten.

11. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en NC, is alleen onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen worden in eerste instantie uitsluitend beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.