Next Chapter

Privacyverklaring Next Chapter juni 2024

Versie juni 2024

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Dit is de Privacyverklaring van Next Chapter in Middelburg (“NC”). Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer welke persoonsgegevens NC verwerkt, voor welke doeleinden NC deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met NC. Als u persoonsgegevens aan NC verstrekt ontvangt u daaraan voorafgaand of (bijna) tegelijkertijd deze Privacyverklaring of heeft u deze tijdig kunnen inzien.

Van wie NC persoonsgegevens verwerkt

NC verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van): • (potentiële) opdrachtgevers en relaties van NC
• partijen met wie NC samenwerkt
• leveranciers van (diensten en goederen aan) NC

• medewerkers en stagiaires van NC en sollicitanten
• derden die met NC communiceren en andere derden • bezoekers van de website van NC

Persoonsgegevens

NC verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
• geslacht, geboortedatum en geboortejaar
• beroep en functie

• financiële gegevens en IBAN
• identificatiegegevens
• IP-adressen en gegevens van devices (pc, tablet, laptop, smartphone, etc.)

Deze persoonsgegevens ontvangt NC rechtstreeks van u, van de Kamer van Koophandel en van andere derden met of zonder uw toestemming. NC verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of dan waartoe NC wettelijk of volgens rechterlijke uitspraak is verplicht.
Als u weigert door NC verzochte persoonsgegevens te verstrekken of als u uw eerder gegeven toestemming intrekt kan NC de beoogde doelen van de verwerking daarvan zoals hieronder weergegeven, niet (geheel) behalen.
NC heeft niet de bedoeling persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Als u meent dat daarvan toch sprake is, neem dan contact met NC op.

Doelen verwerking persoonsgegevens

NC verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: • het leveren van diensten
• het nakomen van contractuele afspraken
• het verrichten van marketing- en acquisitieactiviteiten

• het verrichten van werkzaamheden en activiteiten waarbij NC een gerechtvaardigd belang heeft

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

NC verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• uw toestemming
• de uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten
• een gerechtvaardigd belang van NC, waaronder begrepen een efficiënte bedrijfsvoering en

effectieve communicatie

U heeft het recht uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, in te trekken. Die intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking niet aan.

Versie juni 2024

Bewaren van persoonsgegevens

NC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of dan waartoe NC wettelijk is verplicht.

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens

U kunt over uw persoonsgegevens contact opnemen met NC voor het volgende: • de inzage in persoonsgegevens die NC van u verwerkt en het verkrijgen van een kopie van die persoonsgegevens
• de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die NC van u verwerkt • het

wissen van persoonsgegevens die NC van u verwerkt
• de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens
• de overdracht van persoonsgegevens die NC van u verwerkt, aan u of aan een derde • bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens

NC laat ten aanzien van u geen besluiten nemen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

Hieronder staan de contactgegevens van NC vermeld. NC streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. NC brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. NC is niet verplicht om aan elk verzoek te voldoen. Als NC niet aan een verzoek voldoet zal NC dat toelichten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

NC verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als:
• u daarvoor toestemming heeft gegeven
• de verstrekking ten dienste staat van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen • de verstrekking ten dienste staat van de gerechtvaardigde belangen van NC

NC kan uw persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan boekhouders en andere financieel adviseurs. Indien mogelijk maakt NC met derden aan wie NC uw persoonsgegevens verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

De website van NC maakt gebruik van cookies. Zie daarvoor de Cookieverklaring van NC.

Websites van derden

De website van NC kan links (verwijzingen) bevatten naar websites van derden. Deze Privacyverklaring geldt niet voor uw bezoek aan die websites van derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

NC treft steeds passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met NC

eli@nextchapterconsultancy.nl www.nextchxpter.com

Klachten

Klachten over de wijze waarop NC uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan NC voorleggen via eli@nextchapterconsultancy.nl. NC zal uw klacht zo snel en goed mogelijk behandelen.

Klachten over een bij NC ingediende klacht of over de wijze waarop NC uw persoonsgegevens verwerkt kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap)

1

.

Wijziging Privacyverklaring

NC kan deze Privacyverklaring wijzigen. De meest recente en geldende versie van de Privacyverklaring van NC staat altijd op de website van NC: www.nextchxpter.com